Video-call

Voor zowel coaching, psychotherapeutische begeleiding
als consultancy in het bedrijfsleven!

Coaching, psychotherapeutic intervention and business consultancy!

I’m here for you!

Ook via video-call kan ik je wel persoonlijk begeleiden.

 Via video-call, I’m also able to guide you personally.

VOOR VLAANDEREN

Therapeutische begeleiding

Heb je een (afbeelding van een) voorschrift en/of een gelijkwaardige e-mail van de huisarts? Dan kan je een ELP-sessie aanvragen.

Wat is een ELP-sessie?

Voel je je angstig, depressief of heb je moeite om geen alcohol te drinken of drugs te gebruiken? En ben je nog niet in therapie? Dan heb je recht op 4 sessies (uitbreidbaar naar max. 8 sessies per jaar) aan Eerste Lijns Psychotherapie (ELP). Je kan dan beroep doen op een erkend klinisch psycholoog om je therapeutisch te laten begeleiden voor €11,20 / sessie (€4 wanneer je verhoogde tegemoetkoming hebt bij je ziekenfonds). Wel dien je hiervoor een voorschrift bij je huisarts aan te vragen. Pas nadat je een voorschrift hebt, kom je in aanmerking voor een ELP-sessie.

Dit  VERWIJSVOORSCHRIFT  kan je naar je huisarts e-mailen.

Wat heb ik nodig voor een ELP-sessie?

1.  Je naam + voornaam; Adres; Telefoonnummer; E-mail; Geboortedatum; Rijksregisternummer; Naam van de huisarts; en RIZIV-nummer van de huisarts.

2.  Heb je voornamelijk een angstprobleem, depressief probleem of afhankelijkheidsprobleem? (Dit wordt aangegeven door je huisarts via je verwijsvoorschrift)

3. Een afbeelding van je ingevulde verwijsvoorschrift of gelijkwaardige e-mail met desbetreffende gegevens van je huisarts (e-mailen naar info@brainctr.be).

Onmiddellijk een gesprek zonder voorschrift? 

Dat kan. Ik ben een erkend psycholoog-psychotherapeut in neurowetenschappen, kortdurende oplossingsgerichte psychotherapie met hypnotische interventies en traumatherapie. Je betaalt dan het normale video-call tarief en krijgt gedeeltelijke terugbetaling via je ziekenfonds (*).  

Je kan opteren voor een psychotherapeutische sessie van 40 min —-  €60 per  of 60 min. —-  €90 per sessie. 

Liever een uitgebreide psychotherapeutische sessie zonder exacte tijdrestricties?

Ik voorzie ongeveer anderhalf uur. —-  €120 per sessie.

Heb je al gedacht aan coaching?

Regelmatige kortdurende kernbegeleiding helpt je verder in je ontwikkeling, studies, werk of relaties! Met kleine stapjes ga je voor meer voldoening en een bevredigender leven. Kijk ook bij www.fair-play.one!

Ik voorzie voor coaching een half uur. —-  €45 per sessie.

Sta niet meer alleen in je business beslissingen!  

Ik ben een onafhankelijk partner die je kan vertrouwen en meedenkt.

Wist je dat ik naast kennis in de werking van hersenen en in wat mensen beweegt ook een economische master en kennis & ervaring heb in de bedrijfswereld? Laat je ondersteunen in je strategie, business mogelijkheden en beslissingen met een analytische verheldering in complexe problemen, diepgaande en brede kennis in tal van wetenschappelijke gebieden die de kern van je beslissingen sturen, inzichten in het waarom of hoe van het gedrag en de motivatie van mensen, kritische factoren voor het welslagen van implementaties; advies bij human capital management en tips & tricks voor het verbeteren van je people management. —-  €180 per sessie.

Hoe werkt het?

Nadat je een sessie hebt gekozen en betaald, krijg je een link toegestuurd met een afspraak voor een video-call. Op het afgesproken tijdstip krijg je toegang tot de Zoom-videoruimte en kunnen we elkaar virtueel zien voor een sessie (encrypted). Je kiest nadien zelf of en wanneer je graag een nieuwe sessie inplant.

Voor vragen of opmerkingen kan je me altijd bellen (0468/ 11 66 66) of e-mailen: info@brainctr.be

Boek een afspraak

(*) Dit is beperkt in aantal sessies en varieert naargelang je ziekenfonds. Surf naar de website van je ziekenfonds voor meer informatie. Wanneer je je ziekenfonds invult bij de aanvraag van een sessie, krijg je een ingevuld formulier voor terugbetaling toegestuurd.

IN ENGLISH en Nederlands

Therapeutic guidance 

Immediate therapy without a subscription?

Yes, we can! You then pay the regular price for a video-call. I’m a licensed psychologist – psychotherapist & counselor in Belgium, specialized in neuroscience, brief solution-focused therapy with hypnotic interventions and trauma therapy. Check your health care plan or with your health insurance for financial covering.

You may opt for a psychotherapeutic session of 40 min —-  €60  or 60 min. —-   €90 per session.

More in for an extended psychotherapeutic session without exact time restrictions?

I then provide for a more or less than an hour and a half time slot. — €120 per session.

Did you already consider coaching?

Regular brief core guidance helps in your growth & development, education, work, and relationships! With little steps, you reach more fulfillment and will experience life as rewarding. Check out www.fair-play.one as well!

I anticipate with half an hour for coaching  — €45 per session.

Stop feeling isolated in your business decisions! 

I’m a trusted independent partner that carries the mental and emotional weight as well.

Did you know that, besides neuroscientific knowledge about brain functioning and insights into how people thrive, I also hold a master’s degree in business economics and have a broad base in knowledge and experience in business? Choose support in your strategy, business opportunities and decisions with a clear analysis into complex problems, extensive knowledge in a variety of scientific areas that steers your core decisions, insights in the why and how of human behavior and motivation, critical factors in succeeding with implementations, the advice in human capital management and tips & tricks for upscaling your people management. —-  €180 per session.

How does it work?

After you picked and paid a session, you will receive a link with an appointment for a video-call. At the appointed time you will have access to the private Zoom-video chatroom and we are then able to virtually meet for a session (encrypted). Afterward, you decide if and when we meet again by scheduling a new appointment yourself if you are up for it.  

For questions and suggestions, I’m available by phone  (+32 468 11 66 66) or email: info@brainctr.be


Schedule appointment

I’m looking forward to meeting you!

Back to Top